VEDTEKTER


Revidert 2018

Vedtatt på ordinært årsmøte 24. april 2018.


LAST NED SOM PDF

§ 1 NAVN

OPPLÆRINGSKONTORET FOR MATFAGENE  (OPPLÆRINGSKONTORET).


§ 2

OPPLÆRINGSKONTORET skal organiseres og drives i henhold til:

 • Lov om fagopplæring i arbeidslivet med tilhørende forskrifter
 • Forskrifter om godkjenning av opplæringskontor

Kontorets oppgave blir å:

 • Delta aktivt i formidlingen av lærlingene
 • Opprette lærekontrakter
 • Følge opp lærlingens opplæring i bedrift, - og – hvis nødvendig – sørge for at lærlingen blir flyttet til ny bedrift hvis opplæringen ikke tilfredsstiller opplæringsplanens krav
 • Arrangere teoretiske/praktiske kurs for lærlinger når dette er nødvendig
 • Melde lærlinger opp til fagprøve etter endt opplæring, og bidra til at lærlingen får egnet prøvearbeid
 • Skolering av voksen arbeidskraft for avleggelse av fagprøve etter L.f. § 20 er en del av opplæringskontorets virksomhet, og kontoret kan gi råd om skoletilbud, og holde seg ajour med utvikling i fagene
 • Skolering og etterutdanning av faglærte
 • Markedsføre opplæringskontoret overfor potensielle medlemsbedrifter
 • Markedsføre lærefagene - yrkesorientering
 • Gjennom samarbeid mellom bedriftene, Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland, skoleverket og lærlingene er målet å øke tilslutningen til fagopplæringen og bedre dennes kvalitet.


§ 3 MEDLEMSKAP

Medlemmene  i Opplæringskontoret skal være bedrifter tilsluttet håndverks-/næringsmiddelbedrifter som helt eller delvis tilfredsstiller kravene til lærebedrift.  Deltakende bedrifter skal være lokalisert i Rogaland eller Sunnhordland.

De enkelte bedrifter/kjeder skal undertegne en avtale med Opplæringskontoret, hvor rettigheter og plikter er fastlagt.

Dersom en bedrift  ikke lenger ønsker å være medlem av opplæringskontoret, må det meddeles skriftlig med minst 12 måneders varsel.  Imidlertid må ansvaret i forbindelse med inngåtte kontrakter oppfylles, eller etter avtale overføres til andre.


§ 4 LÆREKONTRAKTER
Opplæringskontoret og medlemsbedriftenes ansvar.

OPPLÆRINGSKONTORET undertegner lærekontraktene og er ansvarlig overfor Yrkesopplæringsnemnda for at lærlingen får en fullverdig opplæring i opplæringsplanens fulle bredde, eventuelt ved at lærlingen gjennomfører opplæringstiden i flere bedrifter.  

Hver enkelt bedrift inngår avtale med OPPLÆRINGSKONTORET for hver enkelt lærling som er ansatt i den enkelte bedrift til enhver tid. 

Utbetaling av lønn til lærlingen i henhold til gjeldende tariff skjer i den enkelte bedrift hvor lærlingen gjennomfører opplæringen.

Medlemsbedriftene plikter å underrette opplæringskontoret dersom opplæringen ikke kan gjennomføres,  slik at opplæringskontoret kan arbeide for en omplassering av lærlingen til en ny bedrift.

Heving av lærekontrakt og eventuelle andre endringer i et læreforhold må på vanlig måte forelegges offentlige myndigheter snarest etter at endring har oppstått.

De plikter og rettigheter som gjelder i arbeidslivet’s  hjemler, gjelder også i forholdet mellom lærlingen og den bedriften der opplæringen finner sted.


§ 5 ØKONOMI

Opplæringskontoret’s etablering og drift finansieres ved offentlige og andre tilskudd.

Alle offentlige tilskudd formidles til Opplæringskontoret, jfr. ”Forskrifter om godkjenning av opplæringskontor for fagopplæring, § 7, Tilskudd”.

Etter omlegging av finansieringen av Opplæringskontorene 1.1.2002 gir det offentlige kun et tilskudd, Basistilskudd.

Det er en målsetning at  70% av basistilskuddet tilbakeføres bedriftene, samtidig som det er viktig at kontoret opprettholder en god egenkapital. 

Styret legger hvert år fram for Årsmøtet forslag på hvor stor del medlemmene skal få tilbakebetalt av basistilskuddet.  

Fordelingen mellom medlemsbedriftene skal stå i forhold til antall lærlinger og den tid lærlingen har arbeidet i bedriften.  

Eventuelt underskudd som opparbeides i forbindelse med driften av kontoret skal dekkes av fondet eller ved at medlemsbedriftene betaler inn til Opplæringskontoret underskuddsbeløpet etter en fordelingsnøkkel basert på antall lærlinger og den tid lærlingen har vært i bedriften.

Opplæringskontoret plikter å sørge for at det søkes om alle tilgjengelige midler for drift av kontoret.

Momsrefusjon og lærlingtilskuddet skal revideres av revisor, og godkjennes av årsmøtet.


§ 6 ÅRSMØTE

Årsmøtet holdes hvert år innen utløpet av april måned.

Årsmøtet innkalles med 14 dagers skriftlig varsel  til medlemmene, ledsaget av dagsorden, beretning, regnskap, budsjettforslag og eventuelt andre sakspapirer.

Årsmøtet er Opplæringskontoret’s øverste myndighet.  Styret kan innkalle til et ekstraordinært årsmøte.  Innkalling skjer som til ordinært årsmøte.

Møte- og stemmerett på årsmøtet har alle bedrifter som pr. årsmøtedato er innmeldt i Opplæringskontoret og har undertegnet tilslutningsavtale som nevnt i § 2, 2. ledd.

I tillegg har medlemsbedriftene en stemme for hver lærlingavtale (jfr. § 3, 1. ledd, 2. setning) som er registrert pr. årsmøtedato.

I tillegg har medlemsbedriftene en stemme for hver lærlingavtale (jfr. §3, 1. ledd, 2. setning) som er registrert pr. årsmøtedato.

Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmene.  Det kan møtes med fullmakt.

Årsmøtet skal behandle:

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Valg
 • Innkomne forslag


§ 7 STYRET

Opplæringskontoret ledes av et styre på minimum 3, maksimum 8 personer.  Styret velges på årsmøtet og velges blant medlemmene.

Valgperioden er 2 år. Første året velges 2, eventuelt 3 av medlemmene for 1 år.

Leder velges blant de valgte styremedlemmer av styret selv. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmegivning.  Hvert styremedlem velger selv sin  vararepresentant.  

Styremøter avholdes minst 3 ganger årlig, og ellers når styrets leder finner det nødvendig.  Det føres protokoll fra styremøtene som undertegnes av protokollfører og leder.

Styret behandler alle saker som ikke er tillagt årsmøtet og ikke er tillagt ved fullmakt til Opplæringskontort’s daglige leder.  Styret skal ansette daglig leder og foretar andre ansettelser/engasjementer.  Opplæringskontoret’s daglige leder har rett og plikt til å møte på styremøtene.

Innkallelser og styrereferat sendes Yrkesopplæringsnevnda som har rett til å delta på møtene som observatør.


§ 8 VALGKOMITEEN

Valgkomiteen skal ovenfor årsmøtet foreslå kandidater til valg.

Valgkomiteen skal bestå av 2 representanter blant medlemmene og som velges av årsmøtet med funksjonstid på to år av gangen.  Komiteen velges slik at det blir kontinuitet i komiteen.


§ 9 ADMINISTRASJON

Opplæringskontoret ledes av en daglig leder.  Styret utarbeider instruks for daglig leder.  

Ut over den faglige administrative saksbehandling kan sekretærtjenester utføres enten ved leid hjelp eller ved egne ansatte.  Styret kan etter behov engasjere faglig personell innen aktuelle fagområder.


§ 10 ENDRING AV VEDTEKTER

Endring av vedtekter kan skje i ordinært årsmøte, eller ekstraordinært årsmøte innkalt av styret med 14 dagers varsel.

Vedtak om endring krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene.  Vedtak om vedtektsendring skal sendes Yrkesopplæringsnemnda for godkjennelse.


§ 11 FORHOLDET TIL OFFENTLIG FORSKRIFT

For Opplæringskontoret’s drift gjelder for øvrig ”Forskrift om godkjenning av opplæringskontor for fagopplæring”.


§ 12 OPPLØSNING

Oppløsning av OPPLÆRINGSKONTORET kan bare vedtas av årsmøtet (ordinært eller ekstraordinært) med ¾ flertall og med 14 dagers varsel.

Opplæringskontoret’s fond og avsetning blir etter årsmøtets beslutning å fordele forholdsvis etter det totale antall avsluttede lærekontrakter hver medlemsbedrift har hatt innen Opplæringskontoret.

Opplæringskontoret’s driftsmidler blir etter årsmøtets beslutning å fordele på medlemsbedriftene forholdsvis etter det antall lærlinger som for tiden er tilsluttet kontoret.

Medlemsbedriftene forplikter seg til å sluttføre læreforhold ved oppløsning.